מילת הנפש: ביטול הגאווה והקנאה הם ערלת הלב


מילת הנפש: ביטול הגאווה והקנאה הם ערלת הלב

'וביום השמיני ימול בשר עורלתו'

פרשת 'שמיני'

בפרשה מצוינת שוב מצוות המילה, שהוזכרה באופן נרחב בסיפור על אברהם בבראשית יז. שם נרמזות כמה משמעויות למעשה אך אין הן מפורטות.

פילון האלכסנדרוני (נפטר ב-45 לספירה) מציין בפירושו הנרחב למצוות המילה, שישה הסברים שונים למעשה.

באחד מהם הוא מציג את מעשה המילה כמכוון ביחס למילת הלב.

מילת בשר העורלה צריכה לעורר את זכרון מילת 'עורלת הלב'.

זהו סימן שמיועד להצביע מתוך אנאלוגיה בין השניים, על עיקר תכלית מעשה המילה שהוא ביטול הגאווה היא 'עורלת הלב', והחיפוש האחר הענווה.

(נעיר כי בספרות הרבנית אין פרשנות נרחבת לברית המילה כדוגמת זו של פילון).

רעיון דומה, אך במהלך פרשני אחר מובע בספרות החסידית:

בניגוד למספר שבע, יום השבת (שבוע ימים), היום השמיני של המילה, מציין את הזמן העל טבעי, מחוץ להיסטוריה, זוהי התקופה המשיחית.

כך ברית המילה ב'יום השמיני' היא כקריאה סמלית לדבקות ולקדושה ליציאה מעולם הטבע החומרי.

אכן ההשוואה בין יום השבת לבין ברית המילה מתבקשת גם בדמיון בין השניים אך באופן אחר.

שתי המצוות מכונות באותם מונחים חשובים: 'ברית ביני וביניכם', ו'אות' לעולם.

כמו יום השבת המפריד בתוך זרם הזמן בין חול לבין קודש, ויוצר תודעה חדשה ביחס להימצאות בזמן ובמציאות, כך 'אות הברית' בבשר, צריך לעצב את מודעות האדם ביחס לגופו ואת ההיפרדות מהשעבוד לדחפים הפיזיים הבסיסיים.

בעקבות 'ספר יצירה', בספרות החסידית מוצגת פרשנות נוספת.

כאן נעשה שימוש חשוב בשני מונחים. הראשון הוא 'ברית המעור', והשני 'ברית הלשון,. משמעותם מיוחסת בעיקרה להתנהגות ולמחויבות לאחר אקט המילה עצמו. זהו העיקרון אותו יש לשמור במשך כל החיים, וככזה הוא כולל הן נשים והן גברים.

'ברית המעור' היא פיתוח של רעיון ברית המילה.

היא מימוש מתמיד של ההיפרדות מחטא ה'מיניות מופרזת', זו שנובעת מחוסר שליטה. זו המעידה על התלות החריגה בפנטסמה, והמבטאת את הדחף החוזר על עצמו להתענגות ללא גבולות.

למעשה זוהי המטאפורה והדגם של כל חטאי האדם! (כך לפי ז. פרויד וז'. לאקן).

'ברית הלשון' משמעה הפרדה הנעשית בתוך הדיבור. זוהי ההימנעות מדיבור ריק וחסר משמעות (בניסוחו של לאקן 'בללשון'). היא מופיעה באופן מקביל ותלותי (!) ב'ברית המעור'. כך הפרת 'ברית הלשון' עלולה לגרום להפרת 'ברית המעור', ולהיפך.

כך חוברים יחד שני הממדים: המילה -החיתוך הממשי והסמלי, והמלה – הדיבור, מוצא הפה - המהות הסמלית של האדם.

#בריתמילה #וביוםהשמיניימולבשרעורלתו #תזריע #מצורע

46 views0 comments

קהילה המסורתית נווה צדק

| 058-4610452

| nevetzedek.masorti@gmail.com

| רחוב שלוש 42 פינת אילת, שכונת נווה צדק, תל אביב

Chelouche St 42, Tel Aviv-Yafo

  • Facebook Social Icon

Kehilat Neve Tzedek @ 2017